TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması

TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması
Antalya
Telefon: (242) 314 37 37Adres: Düdenbaşı Mah. Gazi Blv No:531 Antalya
Telefonla Rezervasyon Cafeterya Klima Dolby Stereo Ses 2017-06-28T13:56Z2017-06-28T13:56Z
>> >> TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması