Aslıhan Güner tedavi görüyor

16.10.2014
Aslıhan Güner tedavi görüyor
Güner ağır makyaj nedeniyle oluşan sivilceleri için tedavi görüyor.

Son dönemin popüler isimlerinden Aslıhan Güner, dizi ve film çekimlerinde uygulanan makyajın cildini bozduğunu açıkladı. Oyuncu, “Ağır makyajlar nedeniyle yüzümde kalıcı sivilceler çıktı. Doktor tedavisine başladım” dedi. Asi ve Şef­kat Te­pe di­zi­le­rin­de­ki ro­lüy­le adı­nı du­yu­ran genç oyun­cu As­lı­han Gü­ner, çe­kim­ler­de yü­zü­ne uy­gu­la­nan ağır mak­yaj yü­zün­den cil­di­nin bo­zul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Di­zi set­le­rin­de yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su se­be­biy­le cil­di­nin za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Gü­ner, “Ya­pı­lan mak­yaj­la­rın cil­di­me kö­tü et­ki­si ol­du. Yü­züm­de ka­lı­cı si­vil­ce­ler çık­tı. Nor­mal mak­yaj kim­se­ye za­rar ver­mez ama bi­zim­ki­ler çok ağır. Ye­ri ge­li­yor 18-19 sa­at ay­nı mak­yaj­la spot­la­rın al­tın­da du­ru­yo­ruz. 26 sa­at ara­lık­sız ça­lış­tı­ğı­mı bi­li­yo­rum. O ka­dar sa­at bo­yun­ca o yü­zün ne­fes al­ma­ma­sı ürün­le­rin tek­rar tek­rar yü­zü­me sü­rül­me­si ha­sa­ra yol aç­tı­” di­ye ko­nuş­tu. KEN­Dİ ÜRÜN­LE­Rİ­Mİ SE­TE GÖ­TÜ­RÜ­YO­RUM Dok­tor kon­tro­lün­de te­da­vi­ye baş­la­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gü­ner, “Bu­nu en­gel­le­mek müm­kün de­ğil. Te­da­vi­ye baş­la­dım. Ec­za­ne ürün­le­ri kul­la­nı­yo­rum, on­lar bi­raz da­ha iyi gel­di. Ken­di ürün­le­ri­mi se­te de gö­tü­rü­yo­rum ama ne ola­cak bi­le­mi­yo­ru­m” de­di. TEMBELİM SPOR YAPAMIYORUM Son dö­nem­de bir hay­li ki­lo ver­di­ği de göz­le­nen As­lı­han Gü­ner, “As­lın­da bu ara­lar çok tem­bel bir in­san ol­dum. Spor ya­pa­mı­yo­rum. Ken­di­me ka­lan her sa­at­ti din­le­ne­rek ge­çir­me­yi ter­cih edi­yo­rum. An­cak işim ak­si­yon ol­du­ğu için koş­tur­mak­tan ki­lo ve­ri­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gülden Avuç - Bugün

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler