Beren Saat Belçim Bilgin'e Fark Attı

22.3.2014
Beren Saat Belçim Bilgin'e Fark Attı
Beren Saat, yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı.

İki yakın arkadaş sinemada aynı rolle izleyici karşısına çıktı. İlk 3 günlük izlenme rakamlarıyla Beren Saat, yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı. Sa­nat dün­ya­sın­da dost­luk­la­rıy­la her­ke­se par­mak ısır­tan Be­ren Sa­at ve Bel­çim Bil­gin, art ar­da gör­me en­gel­li bir genç kı­zı can­lan­dır­dık­la­rı film­ler­le si­ne­ma­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı. Be­ren Sa­at, Uğur Yü­ce­l’­in yö­net­ti­ği ‘Be­nim Dün­ya­m’­da, Bel­çim Bil­gin ise İb­ra­him Çe­lik­ko­l’­la bir­lik­te ‘Sa­de­ce Se­n’­de rol al­dı. İki ya­kın dos­tun ben­zer rol­ler­de oy­na­ma­sı bir­bir­le­riy­le kı­yas­lan­ma­sı­na ne­den ol­du. Hat­ta Bel­çim Bil­gin ara­la­rın­da­ki re­ka­bet için “Ön­ce Be­re­n’­in ro­lü bel­li ol­du. Son­ra ba­na ‘Ha­za­l’ ka­rak­te­ri gel­di. Be­ren, kar­şı­laş­tı­rı­la­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da ‘Bun­la­rın hiç­bi­ri­ni dü­şün­me, oyun­cu ola­rak aca­yip bir de­ne­yim, mut­la­ka oy­na­ma­lı­sı­n’ de­di. İki­mi­zin der­di de ken­di­miz­le­” şek­lin­de açık­la­ma yap­tı. Sadece Sen Çok Beğenildi Han­gi­si­nin fil­mi da­ha faz­la iz­le­ne­cek so­ru­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lan iki­li­den ilk ra­un­du alan Be­ren Sa­at ol­du. Saat’in rol aldığı ‘Be­nim Dün­ya­m’, ilk 3 gün­de 186 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di. Gör­me en­gel­li bir genç kız­la bir bok­sö­rün aş­kı­nı an­la­tan ‘Sa­de­ce Se­n’­i ise ilk 3 gün­de 80 bin 453 ki­şi iz­le­di. Böy­le­ce Be­ren Sa­at ya­kın ar­ka­da­şı­na fark at­tı. ‘Be­nim Dün­yam’ viz­yon­da ol­du­ğu sü­re­ce 1 mil­yon 382 bin 471 ki­şi­lik iz­le­yi­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı. An­cak eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan çok be­ğe­ni­len ‘Sa­de­ce Se­n’­in top­lam­da ‘Be­nim Dün­ya­m’­ı ge­çe­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler