Emre Karayel Parasını Atlara Harcıyor

2.12.2013
Emre Karayel Parasını Atlara Harcıyor
At merakı olan Karayel, oyunculuktan kazandığını atlarına harcıyor.

Tiyatro ve sinemanın sevilen ismi Emre Karayel’in bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. At merakı olan Karayel, oyunculuktan kazandığını gözü gibi baktığı atlarına harcıyor. Karayel bölüm başı 20 bin lira alıyor. Oyun­cu Em­re Ka­ra­ye­l’­in at me­ra­kı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ço­cuk­lu­ğun­dan be­ri at­la­ra ilgi duyan ün­lü oyun­cu, so­nun­da ha­ya­li­ni ger­çek­leş­ti­rip bir İn­gi­liz ya­rış atı sa­hi­bi ol­du. Mar­la Sin­ger adı­nı ver­di­ği kıs­ra­ğın­dan iki yav­ru da al­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­yel, at sev­gi­si­nin pa­ha­lı bir ho­bi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. At­la­rı­nı ya­rış­la­ra ha­zır­la­yan Ka­ra­yel, “Ka­zan­dı­ğı­mı­zı ar­pa­ya ya­tı­rı­yo­ru­z” de­di. Ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin dı­şın­da ka­lan tüm vak­ti­ni at­la­rı­na ayı­ran Karayel şöy­le ko­nuş­tu: “At­la­rı çok se­vi­yo­rum. On­lar­la il­gi­len­mek be­nim için te­ra­pi gi­bi olu­yor.” Sa­nat dün­ya­sın­da ya­rış atı me­rak­lı­sı pek çok ün­lü isim bu­lu­nu­yor. Si­bel Can, Eb­ru Gün­deş, İs­ma­il Tü­rüt, İl­yas İl­bey, Fa­ruk Tı­naz, İb­ra­him Tat­lı­se­s’­in at­la­rı hi­pod­rom­lar­da fır­tı­na gi­bi esi­yor. Ebru Gündeş 800 Bin TL'ye At Aldı Eb­ru Gün­deş de at­çı­lık ca­mi­ası­na 800 bin lira gibi rekor bir ücret vererek aldığı Duty­fre­e isimli atıyla dahil oldu. Gün­de­ş’­in atı en son Veh­bi Koç Ko­şu­su­’nu bi­rin­ci­lik­le ta­mam­la­ya­rak ün­lü sa­nat­çı­ya 110 bin TL pa­ra ödü­lü ka­zan­dır­dı. 20 Atı Olan Var Oyun­cu İl­yas İl­bey ile şar­kı­cı Fa­ruk Tı­naz sa­nat dün­ya­sı­nın en çok at sa­hi­bi olan ün­lü­le­ri. Bir­çok atı olan Tı­naz, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Çer­kez­kö­y’­de ha­ra kur­muş­tu. İl­be­y’­in 20 atı bu­lu­nu­yor. İb­ra­him Tat­lı­se­s ve İsmail Türüt’ün ise 3’er atı var. Okan Işık - Bugün Gazetesi


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Emre Karayel Parasını Atlara Harcıyor

Haberler