Eski sevgili yüzünden evlerini terk ettiler

29.9.2014
Eski sevgili yüzünden evlerini terk ettiler
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Asmalımescitte'ki evlerini boşalttı.

İki ay önce Birce Akalay’la evlenen Sarp Levendoğlu, aynı semtte yaşayan eski sevgilisi Demet Evgar yüzünden Asmalımescit’teki evini boşalttı. O mahalleyi terk ettiler ‘KÜ­ÇÜK Ağa­’nın se­tin­de baş­la­yan bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le nok­ta­la­yan Sarp Le­ven­doğ­lu ve Bir­ce Aka­lay, iki ay ön­ce ni­kah ma­sa­sı­na otur­muş; çift, Le­ven­doğ­lu­’nun As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evin­de ya­şa­ma­ya baş­la­mış­tı. An­cak iki­li, ak­tö­rün ay­nı ma­hal­le­de otu­ran es­ki sev­gi­li­si De­met Ev­ga­r’­dan ra­hat­sız ol­du. AYNI me­kan­lar­da denk gel­di­ği Ev­gar yü­zün­den key­fi ka­çan Aka­lay, eşi­ne ev­den ta­şın­ma­yı hat­ta sem­ti terk et­me­yi öner­di. Ev­ga­r’­ın piş­ti ol­duk­la­rı me­kan­da­ki ra­hat ta­vır­la­rı, ka­rar ver­me sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dı. Ev­li­li­ği­nin olum­suz et­ki­le­neceğini dü­şü­nen Levendoğlu, As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evi­ni bo­şalt­tı.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Eski sevgili yüzünden evlerini terk ettiler

Haberler