Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti

5.8.2014
Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti
Kurt Seyit ve Şura'dan çıkartılacağı haberlerine isyan etti.

Farah Zeynep Abdullah, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünde olduğu ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinden kaprisleri yüzünden 4 bölüm sonra çıkartılacağı haberlerine isyan etti. Ba­şa­rı­lı oyun­cu Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah kap­ris­le­ri se­be­biy­le di­zi­den çı­kar­tı­la­ca­ğı yö­nün­de çı­kan ha­ber­le­rin ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­ni se­zon­da da di­zi­de yer ala­ca­ğı­nı be­lir­ten Ab­dul­lah, “Bir de­li bir ku­yu­ya taş atı­yor, kırk akıl­lı çı­kar­ta­mı­yor. Hiçbir za­man kap­ris­li bir oyun­cu ol­ma­dım. Sı­fır kap­ris­li­yim­dir. Bu tür ha­ber­ler ne­re­den çı­kı­yor ben­de şa­şı­rı­yo­rum. Ne set­te böy­le bir şey ya­şan­dı ne de 4 bö­lüm son­ra di­zi­den ay­rı­lı­yo­rum. Şu­ra­’nın hi­ka­ye­si de­vam ede­cek. Bu ha­ber­ler doğ­ru ol­sa, şim­di de­ğil di­zi se­zon fi­na­li yap­tı­ğın­da ortaya çı­kar­dı­” di­ye­rek ce­vap ver­di.

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler