Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için 10 kilo verecek

14.7.2015
Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için 10 kilo verecek
Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için 10 kilo verecek Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için hazırlıklara başladı.

Di­zi sü­re­le­ri kı­sal­ma­dık­ça bir da­ha yer al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen oyuncu da ye­ni ro­lü­nün ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Se­nar­yo­su­nu Can Dün­da­r’­ın ka­le­me al­dı­ğı De­niz Gez­miş ro­lü için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan İmir­za­lı­oğ­lu za­yıf­la­ma­ya baş­la­dı.

10 ki­lo ve­re­cek olan ün­lü oyun­cu, di­ye­tis­ye­ne gi­di­yor ve spor ya­pı­yor. 
Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için 10 kilo verecek

Haberler