Nebahat Çehre'den Beklenmedik Açıklama

24.6.2014
Nebahat Çehre'den Beklenmedik Açıklama
Nebahat Çehre Tuba Büyüküstün için 'çoluk çocuk' dedi.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün ile bir­lik­te ay­nı di­zi­de rol alan Ne­ba­hat Çeh­re, ya­pım­dan ay­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ne­ba­hat Çeh­re, “Za­yıf ka­rak­ter­li, ço­cuk­la­rıy­la il­gi­le­nen bir an­ne ro­lü ba­na uy­gun de­ği­l” de­di. Halk Karar Verir Tuba Bü­yü­küs­tü­n’­ün oyun­cu­lu­ğu hak­kın­da ise Çeh­re,“Tuğ­ba­’nın oyun­cu­lu­ğu be­ni il­gi­len­dir­mi­yor. Ben ken­dim­le he­sap­la­şı­yo­rum. An­cak ken­di ka­te­go­rim­de­ki in­san­lar­la ken­di­mi kı­yas­la­rım. Ço­luk ço­cuk hak­kın­da ni­ye ko­nu­şa­yım? On­lar genç, yol­la­rı­nı bu­lur­lar. Halk ka­rar ve­ri­r” de­di.

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler