Rolü İçin 1,5 Yıl Engellilerle Yaşadı

9.12.2013
Rolü İçin 1,5 Yıl Engellilerle Yaşadı
Aras Bulut İynemli ve Güven Kıraç son filmlerinde engelliyi oynadı.

Aras Bulut İynemli ve Güven Kıraç engellilerin yaşamını anlatan iki ayrı filmle izleyici karşısına çıkıyor. İki oyuncunun rollerine hazırlık süreci Hollywood yıldızlarını aratmayacak cinsten. Ün­lü yö­net­men Ça­ğan Ir­ma­k'­ın ya­zıp yö­net­ti­ği Ta­mam mı­yız? fil­min­de kol­la­rı ve ba­cak­la­rı ol­ma­yan, te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum İh­san ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Aras Bu­lut İy­nem­li, ro­lü için 7 ki­lo ve­rip psi­ko­lo­ğa git­ti. Genç oyun­cu ro­lü­ne ha­zır­lık sü­re­ci­ni şöy­le an­la­tı: 'Fi­zik­sel ola­rak da­ha za­yıf ol­mam ge­re­ki­yor­du. Di­yet ya­pa­rak 64 ki­lo­ya düş­tüm. Kol­lar hep ar­ka­da oy­na­mak çok zor ol­du. Sır­tım­da ağ­rı­lar oluş­tu. Film bi­ter bit­mez fi­zik te­da­vi gör­düm. 'Psikoloğa Gittim' Ça­re­siz­lik kor­kunç bir şey. İh­sa­n'­ı yan­lış an­la­ma­mak, onun duy­gu­la­rı­nı, dü­şün­ce­le­ri­ni doğ­ru yan­sı­ta­bil­mek için psikolog desteği aldım. 1,5 Yıl Engellilerle Birlikte Yaşadım Us­ta oyun­cu Gü­ven Kı­raç da 20 Ara­lı­k'­ta viz­yo­na gi­re­cek 'Ö­zür Di­le­ri­m' fil­min­de otis­tik bir ka­rak­te­ri can­lan­dı­rı­yor. Ro­lü için uzun bir araş­tır­ma dö­ne­mi geç­iren Kı­raç, 'Zi­hin­sel en­gel­li okul­la­rı­ gez­dim. 1,5 yıl­ on­lar­la yaşadım' dedi. 6 ay bo­yun­ca Mah­mut ad­lı otis­tik bir ço­cu­ğun evi­ne gittiğini açık­la­yan Kı­raç, 'Mah­mu­t'­un na­sıl ya­tak­tan kalk­tı­ğı­nı, tu­va­le­te na­sıl git­ti­ği­ni, ça­yı na­sıl ka­rış­tır­dı­ğı­nı göz­lem­le­dim' diye konuştu. OKAN IŞIK - BUGÜN GAZETESİ

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler