Tuba Büyüküstün fırtına gibi geliyor

9.6.2015
Tuba Büyüküstün fırtına gibi geliyor
Tuba Büyüküstün fırtına gibi geliyor Tuba Büyüküstün iki filmle birden sinemada fırtına gibi esecek.

Dizileriyle yakaladığı şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün, şimdi de sinemada adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Büyüküstün 2 sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bu­gü­ne ka­dar rol al­dı­ğı di­zi­le­riy­le Or­ta­do­ğu, Bal­kan­lar, Av­ru­pa ve Gü­ney Ame­ri­ka­’da ha­tı­rı sa­yı­lır bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan Tu­ba Bü­yü­küs­tün, şim­di de be­yaz­per­de­de fır­tı­na­lar es­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor.

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun rol al­dı­ğı iki si­ne­ma fil­mi art ar­da viz­yo­na gi­re­cek.

Eşiyle başrolü paylaştı

Bu film­ler­den il­ki baş­ro­lü­nü eşi Onur Say­la­k’­la pay­laş­tı­ğı Öz­can Al­pe­r’­in yö­net­ti­ği ‘Rüz­ga­rın Ha­tı­ra­la­rı­.’ Çe­kim­le­ri Ba­tu­m’­da ger­çek­le­şen film, II. Dün­ya Sa­va­şı­’nın son gün­le­rin­de, mu­ha­lif şai­rin Tür­ki­ye­’den ka­çı­şı­nı, Ka­ra­de­niz or­man­la­rın­da­ki Sov­yet Gür­cis­tan sı­nı­rı­na olan yol­cu­lu­ğu­nu ve sür­gün ha­ya­tı­nı an­la­tı­yor. Film, son­ba­har­da viz­yo­na gi­re­cek.

Moda  tasarımcısını oynuyor

Bü­yü­küs­tü­n’­ün viz­yo­na gi­re­cek di­ğer fil­mi ise bir moda tasaırmcısını canlandırdığı, Irak­lı yö­net­men Hi­ner Sa­le­em’­in yö­net­ti­ği ‘Dar Elbise’ olacak. Büyüksütün, ey­lül ayın­da viz­yon­da ola­cak filminde Ca­ner Cin­do­ruk ve Ha­zar Er­güç­lü ile başrolü paylaşacak. 
Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Tuba Büyüküstün fırtına gibi geliyor

Haberler